Privacyverklaring

Pedicuresalon Jolanda doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicuresalon Jolanda houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Pedicuresalon Jolanda in ieder geval:

» uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele pedicure voetbehandeling;
» verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om een professionele pedicure voetbehandeling uit te kunnen voeren;
» vraagt om uw schriftelijke toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens;
» passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
» geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt aan Pedicuresalon Jolanda;
» op de hoogte is van uw rechten uw persoonsgegeven, u hierop willen wijzen en deze te respecteert;

Pedicuresalon Jolanda is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens . De cliënt voorziet Pedicuresalon Jolanda tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor hert zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt waarvan hij/zij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de pedicure behandeling, voorziet hij/zij Pedicuresalon Jolanda van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak.

Verwerking van persoonsgegevens

 Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens professionele pedicure voetbehandeling voor de cliënten. Hiervoor wordt door Pedicuresalon Jolanda
»  de verstrekte persoonsgegeven geregistreerd en ;
»  persoonsgegevens vastge’in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.

De volgende persoonsgegeven worden door Pedicuresalon Jolanda verwerkt:
»  N.A.W.E.T. (naam, adres woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc.
Noodzakelijk voor de administratie, facturering (indien nodig) en contacten met andere zorgverleners/medische disciplines;
»  voetklachten en medische gegevens die van groot belangzijn voor de voetbehandeling zoals diabetes mellitus, reuma, vaatproblemen, neuropathie, bestraling enz.;
foto’s van voeten voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;
»  BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens te behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan) van de pedicure voetbehandeling(en) door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ ketenzorg.

Verstrekken aan derde

De gegevens die u aan uw pedicure geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier “Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens” van Pedicuresalon Jolanda indien een derde partij wordt ingehuurd door Pedicuresalon Jolanda wordt er een verwerkersovereenkomst met de partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

 Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

Minderjarigen

Pedicuresalon Jolanda verwerkt enkel alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan <16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Pedicuresalon Jolanda opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de financiële administratie voor maximaal 7jaar.

Beveiliging

Pedicuresalon Jolanda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

» Alle personen die namens pedicuresalon Jolanda van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
» We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;
» De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;
» We zorgen voor de versleuteling van al uw persoonsgegevens
» Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
» Wij versleutelen de back-ups van de persoonsgegevens en bewaren deze achter slot en grendel;
»  Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard;
»  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
»  Iedere medewerker is geïnformeerd over de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Pedicuresalon Jolanda van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.
Indien u Pedicuresalon Jolanda geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan Pedicuresalon Jolanda geen voetbehandeling uitvoeren.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Pedicuresalon Jolanda te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u Pedicuresalon Jolanda hierom schriftelijk verzoekt en  schriftelijk toestemming geeft.
Pedicuresalon Jolanda kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.
U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal pedicuresalon Jolanda u geen voetbehandeling meer kunnen geven.

Indien de cliënt een klacht heeft over verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met de Pedicuresalon op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.